درباره ما

 
 
                                                                             تاریخچه:
پایگاه پژوهش های تندرستی خانواده و طب زناشوئی محمد زکریای رازی دانشگاه علوم  پزشکی کرمانشاه  در
 
اردیبهشت سال 89 در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مصوب شده است.  
 
 
                                                                         معرفی مرکز:
  
پایگاه پژوهش های تندرستی خانواده و طب زناشوئی محمد زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف انجام
 
پژوهشهای بومی درباره طب زناشوئی و اختلالات جنسی زنان و مردان راه اندازی شده است.ما تلاش می کنیم که
 
سنت درخشان چند هزار ساله پزشکی ایران را پاس داشته و با وجود تمامی محدودیتها ،راه روشن و پرافتخار پزشکان 
 
پژوهشگر ایرانی و در راس آنان پیشوای بزرگمان محمد زکریای رازی را - که پایگاه پژوهشی مان را با نام بزرگ ایشان
 
زینت داده ایم- ادامه دهیم.