آدرس:کرمانشاه،انتهای بلوار زکریای رازی، بیمارستان امام رضا (ع) ، طبقه سوم ،

                      پایگاه پژوهش های تندرستی خانواده و طب زناشوئی محمد زکریای رازی

           تلفن : 4276499-0831

           نمابر: 4276499-0831

           پایگاه الکترونیک :rhazescenter.kums.ac.ir

           پست الکترونیک : rhazescenter@yahoo.com